Wat leuk dat je er bent ! Schrijf je in  voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze events.

Home | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ByChriss

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website
www.ByChriss.com, op alle goederen en diensten die op de site beschikbaar zijn, op alle
goederen en diensten geleverd door ByChriss.com en op enige en alle aanbiedingen,
bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze algemene wordt verstaan onder:
1.1 ByChriss.com : ByChriss, gevestigd te Lorkendreef 2 3930 Hamont Achel
BE 0800542384 en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en
vennootschappen;
1.2 Afnemer: de wederpartij van ByChriss.com bij een Overeenkomst of andere
rechtsbetrekking;
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ByChriss.com en Afnemer en elke
wijziging of aanvulling daarop;
1.4 Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan
Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
1.5 Diensten: alle door ByChriss.com aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder
begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
1.6 Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde
omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van
accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid;
1.7 Overmacht: iedere tekortkoming die niet aan ByChriss.com kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in de rechtspraak geldende opvattingen voor haar rekening komt.
1.8 Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
ARTIKEL 2 – ALGEMEEN
2.1 Door gebruik te maken van de website en/ of de door ByChriss.com geleverde
goederen en diensten bevestigt en garandeert de Afnemer dat hij/ zij 18 jaar of ouder is, en
handelt in naam van de onderneming. De Afnemer verplicht zich om alle instructies van
ByChriss.com op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste,
accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens.
2.2 De Afnemer verplicht zich om persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te
updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.
ARTIKEL 3 – GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK
3.1 De Afnemer verplicht zich om de goederen en diensten niet voor illegale doeleinden
te gebruiken of in strijd met deze Voorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.
ARTIKEL 4 – BEPERKING/ BEEINDIGING
4.1 ByChriss.com behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang
van de Afnemer tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om
welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde
van ByChriss.com . Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet
beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Voorwaarden, (b) op verzoek van politie of
justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere
periodes van geen activiteit.
ARTIKEL 5 – ACCOUNT
5.1 Na het invullen van het registratieformulier op de website ontvangt de Afnemer een
wachtwoord en krijgt hij/ zij een account toegewezen.
5.2 De Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/ haar wachtwoord
en account, en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder
haar/ zijn wachtwoord of account plaatsvinden.
5.3 De Afnemer stemt ermee in (a) om ByChriss.com onmiddellijk op de hoogte te
stellen van enig onbevoegd gebruik van zijn/ haar wachtwoord of account, of van enige
andere inbreuk op de beveiliging, en (b) om na afloop van elke sessie uit te loggen uit zijn/
haar account. ByChriss.com accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of
schade die voortvloeit uit het feit dat Afnemer deze bepaling niet nakomt.
5.4 De Afnemer stemt er hierbij mee in ByChriss.com schadeloos te houden en te
vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen ByChriss.com kunnen worden ingesteld ten
gevolge van enig gebruik of misbruik van zijn/ haar wachtwoord of account door enig
onbevoegd persoon.
ARTIKEL 6 – AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST
6.1 Alle aanbiedingen van de zijde van ByChriss.com zijn pas bindend nadat de Afnemer
een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van ByChriss.com waarmee de overeenkomst
wordt bekrachtigd en/ of de bestelling wordt bevestigd.
ARTIKEL 7 – LEVERINGS- EN –VERZENDINFORMATIE
7.1 De door ByChriss.com opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief.
7.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht zijn/ haar bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat
van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/ zij de overeenkomst in stand
laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren (per e-mail,
per fax of met de post). Desgevallend zal ByChriss.com de betalingen die door de Afnemer
zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat ByChriss.com hierdoor enige
andere of verdere aansprakelijkheid accepteert.
ARTIKEL 8 – RISICO TIJDENS TRANSPORT
8.1 De levering van de goederen en diensten vindt plaat op het moment van vertrek van
de goederen of diensten uit het magazijn van ByChriss.com . Op dat ogenblik gaat het risico
van schade, diefstal of verlies over op de Afnemer.
8.2 Indien ByChriss.com zorg draagt voor het transport en levering van de goederen en
diensten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
8.3 De Afnemer is verplicht de goederen en diensten op de afgesproken plaats van
aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
8.4 De Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst
beantwoorden (juiste product/ dienst, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van
beschadigingen, etc.). Indien de goederen of diensten niet aan de overeenkomst
beantwoorden, kan de Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij ByChriss.com
daarvan niet schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De termijn waarbinnen
klachten moeten gecommuniceerd worden is bij zichtbare gebreken 2 werkdagen na
levering, en bij onzichtbare gebreken binnen twee (2) dagen na ontdekking althans uiterlijk
binnen dertig (30) dagen na levering. Klachten die na deze termijn worden ingediend zullen
niet aanvaard worden.
ARTIKEL 9 – BEDENKPERIODE
Voor alle producten gekocht op de webwinkel van ByChriss.com beschikt de eindgebruiker
over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op
het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, of een door hem aangewezen derde. Dit
recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door ByChriss.com tot stand zijn
gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit recht van verzaking is eveneens
niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.
Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
ByChriss.com behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het
behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en
de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.
Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde
14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de
levering van het product. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door middel
van een ondubbelzinnige verklaring waarin de koper verklaart de overeenkomst te
herroepen, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De
herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht
wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefen van het
verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden
opgegeven.
De goederen dienen op kosten van de koper onbeschadigd, in originele staat en in originele
verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De
verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en
verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het
bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door
ByChriss.com ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na
ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de
goederen heeft teruggezonden integraal terugbetaald worden. Indien de consument voor
een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste
standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien
niet terugbetaald.
De uitoefening van het verzakingsrecht kan opgestuurd worden naar het fysiek adres van
ByChriss.com: ByChriss.com , Lorkendreef 2 3930 Achel Belgie of op het elektronisch
adres: support@ByChriss.com.
De goederen kunnen worden geretourneerd op het zonet vermeld fysiek adres.
ByChriss.com is als volgt bereikbaar : vanaf maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot
18:00 uur. De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument, tenzij het gaat
om goederen die door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden. In
dat geval kan ByChriss.com voor de terugzending zorgen met haar vervoerder aan de prijs
van 75 EUR per verzending.
ARTIKEL 10 – GARANTIE
10.1 Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de
producten binnen 5 werkdagen na levering worden teruggestuurd naar ByChriss.com ,
voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop
van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid
en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.
10.2 Indien ByChriss.com van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel
verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren en/of de
aankoopwaarde uit te keren middels een kortingsbon of -code. De Afnemer heeft geen
recht op enige schadevergoeding en/ of vergoeding van eventuele verzendkosten. De
kosten van reparatie en/of onderzoekskosten zijn voor rekening van ByChriss.com mits dit
binnen de garantie valt.
10.3 De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het
geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist,
onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten
heeft aangebracht.
ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De aansprakelijkheid van ByChriss.com is beperkt tot de garantie die vermeld wordt
in artikel 10.
11.2 In elk geval blijft de aansprakelijkheid van ByChriss.com voor de levering van
defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de
overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte
schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige
nalatigheid.
11.3 Onverminderd artikel 11 lid 2, is ByChriss.com niet aansprakelijk in het geval dat het
defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of
ondeskundig gebruik door de Afnemer en/of indien de Afnemer enige wijzigingen aan de
producten heeft aangebracht.
11.4 De Afnemer stemt er hierbij mee in om ByChriss.com , haar dochtermaatschappijen,
verbonden ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij
het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te
houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of
voortvloeiend uit het gebruik van de goederen en diensten door de Afnemer en/of de
schending van deze Voorwaarden.
ARTIKEL 12 – BEWIJS
12.1 Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van ByChriss.com als
overtuigend bewijs van de bestellingen die de Afnemer heeft gedaan, van zijn/ haar betaling
aan ByChriss.com en de levering van de goederen en diensten.
12.2 De Afnemer stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs
kunnen worden overlegd.
ARTIKEL 13 – DOUANE
13.1 ByChriss.com kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die de
Afnemer heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal ByChriss.com
de Afnemer niet vergoeden voor enige betalingen.
ARTIKEL 14 – PRIJZEN, BETALING EN VERREKENING
14.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro’s,
exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere
heffingen, tenzij anders schriftelijk vermeld door ByChriss.com .
14.2 Behoudens anders schriftelijk bevestigd door ByChriss.com zijn alle facturen contant
betaalbaar. De betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
14.3 ByChriss.com is bevoegd bedragen die zij van Afnemer heeft te vorderen of te
verrekenen met bedragen die ByChriss.com of een aan haar verbonden vennootschap
verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
14.4 In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar
en behoudt ByChriss.com zich het recht voor het factuurbedrag met 10% te verhogen met
een minimum van 100€ ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding. De Afnemer is
bovendien bij verzuim een nalatigheidsinterest verschuldigd die gelijk is aan de Belgische
wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 8% op het
openstaande bedrag vanaf factuurdatum.
ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (inclusief
eventuele kosten, intresten en eventuele schadevergoeding) niet is betaald. Alle risico’s zijn
ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van
de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toehorende goederen
zelf verwerkt, of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over
die voorkomen uit deze herverkoop. Deze voorbehoudsclausule is ook toepasselijk in geval
van faillissement en in alle andere gevallen van samenloop.
ARTIKEL 16 – OVERMACHT
16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ByChriss.com in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zonder dat ByChriss.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 17 – Klachtenregeling
17.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
17.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
17.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
17.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
17.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij
klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te
wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de
mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur
aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen
van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument
betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om
klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
17.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
17.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
ARTIKEL 18 – DIVERSEN
18.1 ByChriss.com behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen.
Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde
Voorwaarden op de website www.ByChriss.com en/ of mededeling aan de Afnemer.
18.2 Wanneer door ByChriss.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht
alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nooit
enig recht laten gelden op grond van het feit dat ByChriss.com deze Voorwaarden soepel
toepast.
18.3 Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen
enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met
betrekking tot dit onderwerp.
18.4 Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig is
of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige
andere bepaling van deze Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van
kracht zullen blijven.
18.5 Deze Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het
arrondissement Hasselt zijn bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen
met betrekking tot deze Voorwaarden.